REGULAMIN korzystania z bezprzewodowej sieci Wifi ARWIS

 • 1 Definicje
  1. Arwis – “PRZEDSIĘBIORSTWO ARWIS” spółka z o.o., KRS: 0000139317, NIP: 8280004054, REGON: 73015782500000.
  2. Sieć Wifi – sieć komputerowa Arwis z dostępem bezprzewodowym i połączeniem do Internetu, udostępniana przez Arwis na terenie obiektu apartamentów.
  3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Arwis jednocześnie korzystająca z Sieci Wifi.
  4. Terminal – urządzenie przenośne Użytkownika, podłączane do Sieci Wi-Fi (laptop, telefon komórkowy, tablet, itp.).
  5. Strefa Zasięgu – obszar zasięgu bezprzewodowej sieci Wifi dla odwiedzających Arwis.
 • 2 Zakres i cel

Arwis udostępnia Użytkownikom sieć Wifi w celu korzystania z Internetu, na poniższych zasadach:

 • Usługi sieci Wifi są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w Strefie Zasięgu.
 • Urządzenia Hot-Spot posiadają certyfikaty techniczne CE.
 • Parametry sieci Wifi są zgodne ze standardami technicznymi: IEEE 802.11 ax.
 • Dostęp do sieci Wifi możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu. Aby się zalogować do okna logowania należy wpisać login i indywidualny klucz dostępu przypisany do numeru pokoju wygenerowany przez Arwis.
 • 3 Ograniczenia
 1. Dostęp do sieci Wifi jest ograniczony w przestrzeni do Strefy Zasięgu oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.
 2. Arwis uprawniony jest do nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepustowość, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji, ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie, rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania siecią Wifi.
 3. Arwis oraz osoby działające w jej imieniu i na jej zlecenie, nie są odpowiedzialne za:
 • warunki techniczne sieci Wifi oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer danych,
 • nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,
 • szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu użytkowników,
 • dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika,
 • jakiekolwiek szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku korzystaniem z sieci Wifi, w szczególności za: uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, zniszczenie oprogramowania i danych, naruszenie danych osobowych, opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do sieci Wifi, wszelkie inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z sieci Wifi.
 • 4 Arwis nie udziela gwarancji:
 • ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Strefach Zasięgu,
 • stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,
 • nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania sieci Wifi,
 • dostępności wszystkich usług, sieciowych, aplikacyjnych i Internetowych.
 • 5 Odpowiedzialność Użytkownika
 1. Korzystanie z sieci Wifi odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Użytkownik korzysta z sieci Wifi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania sieci Wifi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo. W szczególności Użytkownik zabrania się:
  • udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.,
  • dokonywać cyberataków przy użyciu lokalizacji/adresu IP Arwis,
  • przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (spam),
  • rozpowszechniać wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu, uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
  • naruszać zabezpieczeń zastosowanych w sieci Wifi,
  • uruchamiać serwery usług na Terminalu w celach, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania sieci Wifi,
  • udostępniać połączenia do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci Wifi, Arwis uprawniony będzie do zablokowania dostępu Terminala do sieci, co nie wyklucza odpowiedzialności odszkodowawczej Użytkownika wobec Arwis, innych Użytkowników oraz podmiotów, jak również odpowiedzialności karnej takiego Użytkownika.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy ochronie Terminala przed niepowołanym dostępem oraz innymi zagrożeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. wirusy, spam, itp.).
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje sieć Wifi, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 • 6 Informacje o Użytkowniku

Arwis podczas logowania do sieci Wifi pozyskuje informacje o adresie MAC, nazwie oraz producencie Terminala. 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Zmiany parametrów technicznych sieci Wifi nie powodują zmiany niniejszego Regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
 3. Z tytułu zmian Regulaminu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022 r.