Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo Arwis sp. z o.o. jest benefiicjentem projektu:„Rozwój usług turystycznych na terenie gminy Poddębice poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystycznej i uruchomienie nowych innowacyjnych usług turystycznych”. Całkowita wartość projektu 1 315 792,50zł. 

Opis projektu

„Rozwój usług turystycznych na terenie gminy Poddębice poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystycznej i uruchomienie nowych innowacyjnych usług turystycznych”

Planowane efekty

  • uruchomienie nowych usług turystycznych nie dostępnych na terenie gminy i powiatu

  • zwiększenie dostępności bazy noclegowej

  • zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu

  • stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gosp. turystycznej i wzrost zatrudnienia

Główny cel projektu

Wykorzystanie i rozwójpotencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy, poprzez rozbudowę budynku mieszkalnego wraz ze zmianą jego funkcji na funkcję noclegową, jego wyposażenie oraz zbudowanie infrastruktury czterech nowych usług turystycznych niedostępnych w tym momencie na terenie gminy. Realizacja projektu przyczyni się do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Poddębice, jak i wpłynie na podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców województwa łódzkiego.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu 1 315 792,50zł. 

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie w łącznej kwocie 861 297,50zł