Regulamin apartamentów

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Acodomo Apartamentów Arwis sp. z o.o. i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Arwis. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Arwis.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym apartamencie, a także na stronie: LINK.
 • 2 DOBA W ARWIS
 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Zgodnie ze wskazanym czasem trwania dobry w Arwis, zamek w apartamencie po jego opuszczeniu w wyznaczonym czasie zablokuje się automatycznie. Nie ma możliwości powrotu do opuszczonego apartamentu po przekroczeniu godziny zakończenia doby bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Arwis.
 4. Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w apartamencie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Gość może dokonać meldunku stacjonarnie w obiekcie lub online za pomocą systemu/aplikacji Alfred.
 2. Meldunek stacjonarny odbywa się na recepcji.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa stacjonarnie jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem (w tym weryfikacja numeru PESEL, w przypadku Gości, którzy takiego numeru nie posiadają – podanie daty i miejsca urodzenia) oraz podpisanie karty meldunkowej.
 4. Meldunek online odbywa się za pomocą smartfonu/komputera/kiosku dostępnego na recepcji.
 5. Podstawą do zameldowania Gościa online jest podanie numeru PESEL, w przypadku Gości, którzy takiego numeru nie posiadają – podanie daty i miejsca urodzenia.
 6. Podanie fałszywych danych w przypadku meldunku online wiąże się z odpowiedzialnością prawną i może skutkować dochodzeniem roszczeń z tego tytułu.
 7. Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. zastrzega, że może odmówić meldunku osobie niebezpiecznej dla otoczenia lub osobie pod wpływem alkoholu, jeśli ten stan nie pozwala na prawidłowe dokonanie meldunku.
 8. W obiekcie zostały wydzielone dwie strefy: strefa recepcyjna dostępna dla wszystkich oraz strefa mieszkalna dostępna wyłącznie dla osób zameldowanych. Wejście do strefy mieszkalnej ograniczone jest śluzą z zamkiem automatycznym, która pozwala na weryfikację ilości osób w strefie mieszkalnej. Strefa recepcyjna jest dostępna wyłącznie w godzinach jej pracy, poza tymi godzinami w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby zameldowane.
 9. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 10. Osoby niezameldowane w Arwis mogą gościnnie przebywać w apartamencie w strefie mieszkalnej tylko od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 11. Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 12. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wpłacony zadatek w wysokości co najmniej 50% wartości rezerwacji w terminie 5 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 13. Zadatek winien być wpłacony przelewem tradycyjnym na konto bankowe Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o., obciążeniem karty kredytowej/debetowej lub opcją płatności internetowej (podczas rezerwacji online).
 14. W sytuacjach, kiedy do czasu przyjazdu pozostał okres krótszy niż 5 dni, prosimy o kontakt z Recepcją Główną, w celu zabezpieczenia pobytu zadatkiem z karty kredytowej/debetowej.
 15. W przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Apartamentu zadatek nie zostaje zwrócony.
 16. Prośbę o przedłużenie pobytu poza okres wskazany przez Gościa w dniu przyjazdu, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu apartamentu. Zgłoszenie prośby nie jest jednoznaczne z przedłużeniem pobytu. Arwis może nie uwzględnić życzenia Gościa w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.  
 17. Arwis zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów, polegające na tym, że Gość wykupuje nocleg w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca w apartamencie. Rezerwacja jest rozumiana jako deklaracja korzystania z apartamentu w wybranych dniach i godzinach. Apartamenty są dostosowywane do preferencji Gości (np. łóżeczko dla dzieci) dlatego nie ma możliwości przeniesienia rezerwacji na inne osoby. Jednorazowo dokonana rezerwacja traktowana jest jako jedna usługa, niezależnie od ilości dób objętych rezerwacją.
 18. W wypadku, gdy Gość przybędzie z opóźnieniem lub zamierza wymeldować się przed zakończeniem czasu objętego rezerwacją, aby uzyskać zwrot kosztów niezbędne jest zgłoszenie nieobecności lub wcześniejszego wymeldowania minimum 7 dni przed terminem rozpoczęcia rezerwacji. Goście, którzy nie poinformowali o nieobecności lub wcześniejszym wymeldowaniu min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia rezerwacji nie mają prawa do zwrotu kosztów w tym trybie.
 19. Gość ma obowiązek wymeldowania się w obiekcie oraz zwrotu zbliżeniowej karty dostępowej, jeśli taką otrzymał. Wymeldowanie może odbyć się zarówno na recepcji lub online, niezależnie od sposobu meldunku. Niewymeldowanie się może skutkować naliczeniem opłaty za kolejną dobę w Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. .
 • 4 USŁUGI
 1. Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Gość, który zameldował się w recepcji otrzymuje specjalną zbliżeniową kartę dostępową, która pozwala na otwieranie drzwi w obiekcie oraz uruchomienie zasilania w apartamencie.
 3. Gość, który zameldował się w online otrzymuje specjalny kod, który zezwala na otwieranie drzwi w obiekcie oraz kartę, która będzie znajdować się w apartamencie, która pozwoli uruchomić zasilanie w apartamencie. W celu usprawnienia pobytu w Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o., gość, który zameldował się online może zgłosić się do Recepcji (w godzinach jej otwarcia) w celu uzyskania karty, która pozwoli na otwieranie drzwi w obiekcie.
 4. Przedmiotem usługi nie jest odtwarzanie czy oferowanie programów radiowych ani telewizyjnych. Arwis nie odtwarza ani nie upublicznia żadnych utworów muzycznych ani słownomuzycznych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83.
 5. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o ich niezwłoczne zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 6. Arwis ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Arwis,
 • sprzątanie apartamentu i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, Arwis świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • pomoc w zamawianiu taksówki/transportu prywatnego uzależniony od dostępności wskazanych form transportu.
 1. Dla wszystkich Gości udostępniamy bezpłatny dostęp do bezprzewodowej sieci WiFi. Każdy Gość otrzyma indywidualny klucz dostępu do sieci WiFi przypisany do numeru pokoju.
 • 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Arwis pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia apartamentów i innych pomieszczeń na terenie Arwis oraz urządzeń technicznych, powstałych z winy umyślnej lub nieumyślnej (lekkomyślności i niedbalstwa) Gościa lub odwiedzających go osób. Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawienia szkody w dniu wyjazdu w oparciu o cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie zniszczenia i/lub uszkodzenia mienia należącego do Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o., Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o., uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o..
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kradzieże mienia będące własnością Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. (np. ręczniki, szlafroki) oraz uszkodzenia wyposażenia apartamentu.
 5. Arwis informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia obiektu. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą w razie opuszczenia apartamentu, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Gość deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie obiektu rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą), mimo zaleceń ze strony Arwis. Gość taką deklarację składa akceptując regulaminu.
 6. Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. dysponuje miejscem na pozostawienie bagażu Gości, którzy już opuścili apartament lub jeszcze nie dokonali meldunku. Miejsce na pozostawanie bagażu jest przestrzenią niestrzeżoną. Gość deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Arwis rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia zabrania ich ze sobą, mimo zaleceń ze strony Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o.. Gość taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 

 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARWIS
 1. Arwis posiada parking monitorowany niestrzeżony.
 2. Parking przeznaczony jest dla Gości Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o., udostępniany bezpłatnie. W przypadku chęci pozostawienia samochodu na parkingu poza datą rezerwacji wymagana jest każdorazowo zgoda właściciela obiektu na pozostawienie samochodu.
 3. Arwis posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
 4. Ubezpieczenie dotyczy szkód rzeczowych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.
 5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
 • na skutek prowadzonych napraw, obróbek, czyszczenia lub innych, 
 • powstałych poprzez umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innych form korzystania z cudzej rzeczy
 • w pojazdach oraz ich wyposażeniu
 • w mieniu pozostawionym w pojazdach, chyba, że umówiono się inaczej
 • polegających na zaginięciu, podmianie, braków inwentarzowych mienia, powstałych na skutek poświadczenia nieprawdy, podstępem, wymuszenia, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
 1. W razie kradzieży mienia ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub na skutek niedbalstwa nie zastosował się do tego obowiązku, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe.
 2. Ubezpieczenie dotyczy także szkód wyrządzonych przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.
 3. Ubezpieczenie dotyczy szkód wyrządzonych poprzez rzeczy wniesione na teren Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. przez gości.
 4. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.
 • 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Istnieje możliwość odesłania przedmiotów osobistego użytku, pozostawionych w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, na koszt Gościa.
W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Arwis przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o.. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 • 8 CISZA NOCNA
 1. W Arwis obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. Każda próba zakłócenia ciszy nocnej może skutkować interwencją firmy ochroniarskiej oraz odpowiednich służb

 

 • 9 ŚNIADANIA
 1. Integralną częścią usługi wynajmu apartamentu jest usługa śniadania. W związku z czym nie ma możliwości rozdzielenia tych usług, a co za tym idzie pomniejszenia ceny wynajmu o cenę usługi śniadania.
 2. Istnieje możliwość wykupienia usługi śniadania przez osobę niezameldowaną w apartamencie za odpowiednią opłatą zgodną z cennikiem obiektu.
 3. Śniadanie serwowane jest w formie szwedzkiego stołu.
 4. W porze śniadania przy stolikach w jadalni mogą znajdować się wyłącznie zameldowani Goście apartamentów posiadający śniadanie wliczone w cenę usługi lub osoby niezameldowane posiadające oddzielnie wykupioną usługę śniadania.
 5. Usługa śniadania polega na dostępie do żywności w formie stołu szwedzkiego, w związku z tym nie ma możliwości zmniejszenia porcji lub rozliczenia usługi śniadania w pomniejszonej kwocie. Ponoszona opłata dotyczy dostępu do żywności, a nie jej faktycznego spożycia.
 6. Konsumpcja śniadania odbywa się przy stoliku, wynoszenie żywności oraz zastawy ze stołu szwedzkiego jest niedozwolone.
 7. O rezygnacji z posiłku w dniu przyjazdu należy powiadomić personel obiektu co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu.
 8. Osoby łamiące zasady serwowania śniadań, w taki sposób jak: przebywanie w jadalni poza dopuszczonymi przypadkami oraz wynoszenie jedzenia poza jadalnie, zobligowane będą do uiszczenia dodatkowej opłaty za usługę śniadania zgodną z cennikiem obiektu.

 

 • 10 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. 
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Aby reklamacja została rozpoznana powinna zostać złożona w formie pisemnej.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba ją składająca zostanie powiadomiona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 • 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. nie akceptuje obecności zwierząt.
 2. Na terenie obiektu (tj. w Arwis i jego bezpośrednim otoczeniu) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, poza miejscami do tego wyznaczonymi zgodnie z treścią Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81 poz. 529).
 3. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji apartamentu w wysokości 1000,00 złotych (słownie: tysiąca złotych 00/100). W/w kwota zostanie doliczona do rachunku klienta.
 4. Gość może zostać obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej w przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego.
 5. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 6. W przypadku wystąpienia kradzieży przedmiotów Gościa z wynajmowanego przez niego apartamentu, jest on zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt na recepcji lub bezpośrednio do właściciela Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o.. Pracownicy lub właściciel Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby.
 7. W przypadku zaistnienia sytuacji wystąpienia zgonu Gościa na terenie obiektu, każda osoba, która taki fakt odnotuje jest zobowiązana niezwłocznie zgłosić ten fakt na recepcji lub bezpośrednio do właściciela Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o.. Pracownicy lub właściciel Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby
 8. Przedmiotem usługi nie jest odtwarzanie programów radiowych ani telewizyjnych.
 9. Dane gości są przetwarzane zgodnie z: LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI.
 10. Zakazuje się prowadzenia na terenie Arwis akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 11. Zakazuje się prowadzenia na terenie Arwis działalności gospodarczej i świadczenia usług bez pisemnej zgody właściciela obiektu, w szczególności działalności i usług związanych z cateringiem, kosmetyką, fryzjerstwem, fizjoterapią, masażem, manicurem, sesjami fotograficznymi, podologią oraz innymi usługami medycznymi i relaksacyjnymi, animacją oraz wszelkiego rodzaju warsztatami dla dzieci, zajęciami ruchowymi, treningami fizycznymi.
 12. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Arwis, powodowania nieprzyjemnych zapachów, a także innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności jak i bezpieczeństwa korzystania.
 14. Opłata za dodatkowe sprzątanie apartamentu związane z nietypowymi zabrudzeniami wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). W/w kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa.
 15. Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracownikach Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. lub innych osobach przebywających w Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o..
 16. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 17. W przypadku agresywnych zachowań Gości, w szczególności spowodowanych nadużyciem spożycia alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, pracownicy recepcji lub inni pracownicy Arwis ze względów bezpieczeństwa są upoważnieni do wezwania odpowiednich służb, w celu przywrócenia spokoju w Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o..
 18. Arwis nie odtwarza, nie rozpowszechnia ani nie upublicznia żadnych utworów muzycznych ani słownomuzycznych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83.
 19. Arwis informuje, że teren obiektu (w tym również parking i ogród) jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie Arwis jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Codzienna praca Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. i goście nie będą rejestrowani, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie obiektu.
 20. Teren Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie obiektu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji czy administracji lub wypoczynku gości będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 21. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Arwis bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie obiektu, wizerunku pracowników czy innych gości zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 22. Ze względów bezpieczeństwa teren Acodomo Apartamenty Arwis sp. z o.o. podlega stałemu nadzorowi firmy ochroniarskiej. W uzasadnionych przypadkach, jak np. zakłócanie ciszy nocnej, bójka lub wandalizmu, firma ochraniarska na mocy zawartej umowy upoważniona jest do interwencji na terenie Arwis bez dodatkowego zezwolenia.